Bergen kulturskole

Har du lyst til å lære å spille et instrument? Eller kanskje du vil danse, spille teater, tegne, male, lage keramikk eller video? Med Aktivitetskortet kan du søke om friplass i Bergen kulturskole!  

Bergen kulturskole er et inkluderende og mangfoldig læringssted. Her kan du utfolde deg og oppleve kreativ og kunstnerisk glede gjennom musikk, dans, teater, film, maling, skulptur og tegning.

Opplæring for barn og ungdom i alle bydeler. Undervisningen følger grunnskolen og fordeles over 36 uker. 

Det tilbys musikkopplæring innen flere disipliner og stilarter. 
I dans er det kroppen som er instrumentet, og gjennom dansen utvikles koordinasjon, kreativitet, styrke, bevegelighet og musikalitet. Teater er et samarbeidsfag. Visuelle kunstfag betyr mangfold, og er en samling fag som bruker øyet som utgangspunkt for handling. Gjennom synssans og persepsjon bearbeider vi impulser og uttrykker oss gjennom tegning og maling, keramikk eller video. 

Slik går du frem:
Med Aktivitetskortet kan du søke om friplass på Bergen kulturskole. 
Gå hit for å søke mer informasjon: www.bergen.kommune.no/kulturskolen

Følg med på program og nyheter på www.barnibyen.no/aktivitetskortet og www.facebook.com/Aktivitetskortet

Her finner dere oss:
Bergen Kulturskole – Strømgaten 19 –T: 55 56 80 50 – E: bergen.kulturskole@bergen.kommune.no – www.bergen.kommune.no/kulturskolen

Nyheter

Sist oppdatert - 01.07.2020 18.03

Det er fremdeles ledige elevplasser ved Bergen kulturskole for skoleåret 2020/2021: www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/kultur-idrett-og-fritid/kultur/kulturskole/sok-om-elevplass-i-kulturskolen

Husk! 
Hovedsøknadsfristen på Bergen kulturskole er 1. april 2020. 

 

Would you like to learn to play an instrument or perhaps dance, do drama, draw, paint, pottery or make a video? With the Activity Card you can apply for a free place at Bergen Culture School!  

Bergen kulturskole is an inclusive and diverse learning institution. Here you can unfold yourself and experience creative and artistic pleasure through music, dance, theatre, film, painting, sculpture and drawing. 

Instruction is given for children and youths in all city boroughs. The lessons follow those of primary and lower secondary schools and are distributed over 36 weeks.

Music classes are offered within many disciplines and styles. In dance, the human body is the instrument through which coordination, creativity, strength, mobility and musicality are developed. Theatre is a collaborative art form. The visual arts signify diversity, encompassing those disciplines that use the eye as a starting point for action. Through the visual sense and perception, we process impulses and express ourselves through drawing and painting, pottery or videos. 

What to do:
With an Activity Card you can apply for a free place at Bergen Culture School. 
For more information and to apply go to: www.bergen.kommune.no/kulturskolen

Stay tuned at: www.barnibyen.no/aktivitetskortet and www.facebook.com/Aktivitetskortet

Where to find us:
Bergen Kulturskole – Strømgaten 19 –T: 55 56 80 50 – E: bergen.kulturskole@bergen.kommune.no – www.bergen.kommune.no/kulturskolen

Nyheter

Sist oppdatert - 01.07.2020 18.03

 If you want to attend Bergen kulturskole the deadline every year is 1th of April.