Fargespill og Det Norske kammerorkester

Fargespill og Det Norske Kammerorkester presenterer «A kiss for all the world»

Ludwig van Beethovens niende symfoni er en ode til fellesskapet og håpet. Det Norske Kammerorkester har invitert Fargespill til å utforske hvordan Beethovens siste verk resonnerer med dagens ungdom.

For over 200 år siden brukte Beethoven musikken for å sette fingeren på sentrale problemstillinger i hans levetid. Gjennom kunstneriske grep, som å innlemme tyrkisk marsjmusikk, synliggjorde han potensialet som ligger i møte mellom forskjeller.

Med respektfull nysgjerrighet har Fargespill plukket Beethovens musikk fra hverandre og satt den sammen igjen i ny drakt. Møtet er banebrytende og for noen kanskje også brutalt.

Forestillingsdag: Søndag 14.november. Billettsalget starter i august – følg med på fargespill.no for oppdateringer.

Slik går du frem: Med Aktivitetskortet får du fri adgang for 2 personer. Billetter bookes/hentes i Grieghallens billettkontor. Aktivitetskortet vises når du henter billetter. Billettkontorets åpningstider: Mandag-onsdag + fredag: 10-17, torsdag: 10-19.30 og lørdag: 11-14. På konsertdag: Åpent 1 time før forestilling.

Her finner dere oss:
Stiftelsen Fargespill – Nygårdsgaten 124
T: 55 32 31 40 E: froydis@fargespill.no

Nyheter

Sist oppdatert - 21.09.2021 19.24Fargespill and The Norwegian Chamber Orchestra presents «A kiss for all the world» Ludwig van Beethoven’s 9th symphony is an ode to fellowship and hope.

The Norwegian Chamber Orchestra has invited Fargespill to explore how Beethoven’s last symphony resonates with today’s youth.

Over 200 years ago, Beethoven used music to pinpoint central issues of his lifetime. Through artistic decisions, such as incorporating Turkish marching music into the symphony, he highlighted the potential that lies in meeting between differences. Fargespill has disassembled Beethoven’s music with respectful curiosity, before making it anew. The meeting is ground-breaking, and for some, perhaps brutal.

Show day: Sunday November 14th 2021. Ticket sales starts in August – check www.fargespill.no for updates

What to do: The Activity Card gives free admission for 2 persons. Book/collect your tickets at Grieghallen’s box office. The Activity Card must be shown at the box office when collecting your tickets.

Box office opening hours: Monday-Wednesday + Friday: 10-17, Thursday: 10-19.30 and Saturday: 11-14. On show day: Open 1 hour before show start. 
www.fargespill.no

Nyheter

Sist oppdatert - 21.09.2021 19.24

Meet Fargespill live on the 14th of November 2021.